ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ​ และ​ สพฐ. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เข้าพบปะหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษากับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  เพื่อให้มีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติ โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน โดยมีนโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  โดยมีเป้าหมายให้ครูได้ชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือการรวมหนี้มาไว้ที่สถาบันการเงินแหล่งเดียว ซึ่งคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำระหนี้ของครูให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเร่งพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายมิตร  คำเลี้ยง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพูดคุยหารือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว