สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2567 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น.นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด