สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมยกระดับกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Education Assembly) ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมยกระดับกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Education Assembly) ครั้งที่2 ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีพัฒนาเครือข่าย และกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งรับรองมติสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค เพื่อเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสภาการรศึกษาระดับชาติ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย