สพฐ. ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก อัพสกิลยุคใหม่ ไม่ตกเทรนด์

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ อัพสกิลไว้ ไม่ตกเทรนด์” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมจำนวน 60 คน

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สพฐ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งที่ผ่านมานอกจากการดำเนินงานของ สพฐ. ส่วนกลางแล้ว ในส่วนของเขตพื้นที่เองก็มีผลการทำงานที่ดีมากมาย แต่ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกมาภายนอกมากนัก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ผลงานดีๆ ของเขตพื้นที่ออกมาให้คนภายนอกได้รับรู้ ให้คนมาติดตามดูว่าเราได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างไรบ้าง เพื่อให้สังคมได้รับทราบว่า สพฐ. ได้ทำอะไรไปแล้ว กำลังทำอะไร และจะทำสิ่งใดต่อไปในอนาคต ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอชื่นชมทุกคนที่ได้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และจะรอชมผลงานหลังจากนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมฯ ในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ พัฒนะทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ต่อไป

สำหรับโครงการอบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ อัพสกิลไว้ ไม่ตกเทรนด์” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายลงถึงนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ได้แก่ การพัฒนาการสื่อสารทุกช่องทาง การติดตามและวิเคราะห์ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างเครือข่าย และประยุกต์ใช้ AI เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดโครงการอบรม “นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ อัพสกิลไว้ ไม่ตกเทรนด์” ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมและพัฒนา (Upskill) และ (Reskill) ให้แก่นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ การอบรมแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1-25 มีนาคม 2567 ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 Press Release : เทคนิคการมองประเด็น และการเขียนเป็นข่าวในรูปแบบต่าง ๆ อบรมในวันที่ 1 มีนาคม และ 4 มีนาคม 2567 หลักสูตรที่ 2 Photo Telling : เทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าว ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนตัวอักษรได้ อบรมในวันที่ 8 มีนาคม และ 11 มีนาคม 2567 หลักสูตรที่ 3 Canva Pr. Can Do : เทคนิคการตรึงความสนใจให้สื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva อบรมในวันที่ 15 มีนาคม และ 18 มีนาคม 2567 และหลักสูตรที่ 4 Padlet บอร์ดแลกรู้ : เทคนิคการใช้ Padlet เพื่องานประชาสัมพันธ์ อบรมในวันที่ 22 มีนาคม และ 25 มีนาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรละ 65 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 260 คน