สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการบริหารจัดการและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒  อาคารรวมใจ  นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารจัดการและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีทัลเพื่อการบริหารงานให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน และการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้รับบริการและบุคลากรในองค์กรลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ทำให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ โดยมี นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุม จำนวน  ๑๖๘ คน