สพป.เลย เขต 3 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายภารกิจ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

🚩วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายภารกิจ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางเพชรี ชัยมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3