สพฐ. แจง ปรับปรุงหนังสือเรียนทันตามกำหนดเวลา เนื้อหาทันสมัยไม่ตกยุค

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โฆษก สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ กรณีองค์การค้าของ สกสค. ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ได้ เนื่องจากปีนี้ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ. ได้มีการตรวจต้นฉบับเนื้อหาหนังสือแบบเรียน และส่งให้ทางองค์การค้าฯ ค่อนข้างล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ  e-bidding ได้ทัน นั้น

นางเกศทิพย์ กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าว ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้รับทราบและสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่า ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์เอกชน ได้ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ ร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และมีมติ ให้ปรับปรุงหนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เสร็จสิ้นในเวลา 3 ปี  ประกอบด้วย 1) ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 หรือ ม.4-6 ที่จัดทำเป็นช่วงชั้น ปี 2567 2) ระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม5 ปี 2568 และ 3) ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ปี 2569 โดยที่ประชุมมีมติ กำหนดเวลาในการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้และการส่งเข้าตรวจประเมินคุณภาพ ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้ต้นแบบ ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 2) สื่อการเรียนรู้สำนักพิมพ์เอกชน กำหนดระยะเวลา รอบที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 รอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2566 และรอบที่ 3 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 และกำหนดการส่งรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ รอบที่ 1 วันสุดท้าย คือ วันที่ 12 มกราคม 2567 รอบที่ 2 วันสุดท้าย คือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และรอบอื่น ๆ เป็นก่อนวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดย สพฐ. อนุมัติให้เพิ่มรอบเพิ่มเติม วันสุดท้าย คือ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับการดำเนินการปรับปรุงสื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น สำหรับ สสวท. และองค์การค้าฯ ได้ดำเนินการในส่วนของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถขึ้นได้ทันรอบ ที่ 1 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถขึ้นได้ทันรอบ ที่ 2 ทางด้าน สถาบันภาษาไทย สวก. ได้ดำเนินการในส่วนของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถขึ้นได้ทันรอบเพิ่มเติม ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีแนวโน้มจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดนั้น องค์การค้าฯ กับ สพฐ. ก็ได้เร่งรัดการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่งลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สวก. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ทันการจำหน่ายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

“ทาง สพฐ. ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพราะเป็นประโยชน์ของเด็กและเยาวชนที่จะได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งทาง สวก. ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้และส่งเข้าตรวจประเมินคุณภาพ ตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ตามมติที่ประชุมร่วมกันระหว่าง สพฐ. องค์การค้าฯ และสำนักพิมพ์เอกชน อย่างครบถ้วน ส่วนการจัดพิมพ์ขององค์การค้าฯ สพฐ. ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ดังกล่าว และหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นี้” โฆษก สพฐ. กล่าว