ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 รอบ 3

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ ของโรงเรียนสันกำแพง เพื่อให้การดำเนินทดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย มีนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ประธานสนามสอบ และฝ่ายบริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประธานศูนย์สอบยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในครั้งนี้