โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล”โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.30 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่บริการทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน และการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักเรียน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ภาพ/ข่าว ปชส. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล