สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ผ่าน ZOOM

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ตรงกันทันตามระยะเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ (ณัชนิชา บุญทัน : ภาพ )