กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกจันทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567  เวลา 08.30 น.  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกจันทร์  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลสงบสุขร่มเย็น ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์