การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม  2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาสถานศึกษาเชิงรุก” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (Competency)  ในการประชุม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ของ กตปน.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพในการบริหารสถานศึกษา”จัดให้มีการเสวนา”บทบาทของผู้นำสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานเครือข่ายส่งเริมประสิทธิภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร รอง ผอ.ร.ร.ศรียาภัย จากนั้นมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยรูปแบบ Coaching Team โดย รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ณ หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา