ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุพจน์ เจียมใจ อดีต ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพม.บุรีรัมย์ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมพิจารณาประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑ ราย ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (ชิดชนก แกล้วกล้า : ภาพ)