สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเขตสุจริต เคารพธงชาติหน้าเสาธง เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร “พื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา SMART PK ”

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร “พื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา SMART PK ” ร่วมป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)