สพป.เลย เขต ๒ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พิจารณาตามความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ครบทั้ง ๒๔ ประเด็น