บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  

//////วันที่ 5 มีนาคม 2567  ที่หน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางสาวสิณีณาฎ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย และพบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงานเน้นย้ำการปฏิบัติตามจริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ ได้แก่ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  มีความซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง   คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ  ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี  รวมถึงปลุกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู บุคลการทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด   ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นชาติ  สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป