การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันพุธ ที่  6 มีนาคม 2567 นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings กล่าวรายงาน โดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ กานตอัมพร  ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม (Meta Forum)นางสาวสิริญญา พุ่มคง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพรดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและข้าราชการครู และข้าราชการครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต สะท้อนบทเรียน ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร