นายอภิชัยเปิดการประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2567 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพีย พร้อมกล่าวชื่นชมการทำงานของศูนย์ ฯ และแนะการทำงานภายใต้นโยบาย ศธ. ให้เข้มแข็งต่อไป

(7 มีนาคม 2567) นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2567 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพีย โดยมี นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นางณัฐพร หลาวมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไม่เมืองเพีย พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 12 โรงเรียนเข้าร่วมในการประชุม ณ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย

นายอภิชัย กล่าวว่า สำหรับการจัดการประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2567 เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพีย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพียได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและแนวทางการทำงานในปีการศึกษา 2567 ต่อไป

นายอภิชัย กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านไผ่เมืองเพีย เป็นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ประกอบด้วย 12 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน สำหรับอีก 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดย นายชัยบดี เดชบุรัมย์ และโรงเรียนบ้านกกค้อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดย นางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ตนขอขอบคุณและขอชื่นชมสมาชิกของศูนย์ ฯ ที่ได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของชาติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. อีกทั้งยังได้ร่วมปลูกฝังแนวความคิด และให้ความรู้ทางวิชาชีพกับนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนอกจากความรู้ที่ได้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ และขอให้ผู้บริหารทุกท่านดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มแข็งต่อไป