สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติวเข้ม ผอ.รร.บรรจุใหม่ด้านการเงินพัสดุ

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ลดความเสี่ยงในการบริหารงานด้านการเงิน พัสดุ ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง บังเกิดผลดีต่อองค์กร โดยมี  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๗ คน เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การบริหารงบประมาณด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษา เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะละเลยไม่ได้ เพราะเป็นการบริหารงบประมาณแผ่นดิน เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงบประมาณในภาพรวมของรัฐ  ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ในการดำเนินการต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการที่รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดผลดีต่อองค์กร       ในภาพรวม สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ ตระหนัก ในความสำคัญนี้ จึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ        การบริหารด้านการเงินพัสดุขึ้นมาในครั้งนี้