ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการให้คำปรึกษา/แนะนำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 15

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมิน (Coaching Team) นำโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ,นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 กรรมการ,นางสรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการและเลขานุการและนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ในการให้คำปรึกษา/แนะนำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 15 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ 2ในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งในครั้งนี้ได้มีนายอุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายสุรศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายจิมจบ ทองคำวัน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และนางสุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวชิรธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่