วันที่ 20-23 มีนาคม 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่สมรรถนะของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม The Sez Hotel จังหวัดชลบุรี โดยเป็นความร่วมมือ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และโครงการพัฒนาผู้นำการจัดการเรียนรู้และระบบนิเวศทางการศึกษา ของ กสศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่เป็นแกนนำ จำนวน 16 คน เป้าหมายเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ สร้างสื่อประกอบการนิเทศ พัฒนางานนิเทศสู่การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และเป็นวิทยากรแกนนำ ได้

Latest posts by โสภิดา ธรรมวงศ์ (see all)