การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีสมรรนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ครูมีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของครูวิทยาศาสตร์

.

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1koWSaK7RvYDvGS_UtUQoTFmP1BWhyFKR

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)