สพป.เพชรบุรี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ตามโครงการยกระดับ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (เขตตรวจราชการที่ 4) และเยี่ยมชมนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในการดำเนินโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย

กิจกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับเกียรติจาก คณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team :RT) ของเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 มาเป็นกรรมการในการประเมิน ได้แก่

  1. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม
  2. นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี
  4. นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
  5. นางสาวณธรรศมน ฆังคัสสะ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2
  6. นางสาวภุลภญา ทัดแก้วมีกลิ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1