ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านอะลาง บ้านกงพาน บ้านโนนเค็ง บ้านนาโนน บ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) บ้านโทะ บ้านก้านเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา) บ้านพลับฝางผักหม บ้านปะอาว บ้านแข้ บ้านโนนแดงโนนม่วง บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปภัมย์) ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบความสามารถของนักเรียนในการการอ่าน การเขียน การท่องสูตรคูณ การคิดเลข ความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียน เช่นการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทย เพลงสากล การเล่นกีฬา แนะนำนักเรียนให้มีความรัก ความกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนการดูแลตนเองในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน เช่นการเล่นน้ำ การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ การเล่นในที่สูง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) พ.ศ. 2567 ของ สพฐ. และนโยบายจุดเน้น “ปีแห่งการฟื้นฟู ดูแล และพลิกโฉมการศึกษา” ของสพป.ศรีสะเกษ เขต 2