ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเรือนเขียวมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1