โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ มรภ.เลย

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.30 น. นายดิเรก  ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยนางสมควร  ศรีโยธา ครูโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 15 คน ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 “ถิรพยัฏตะสิปปะ”  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 25  มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โดยได้รับเกียรติจากเกียรติ นายจักรพงศ์  แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และมี ดร.สังคม ทองมี ประธานศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ สพฐ. พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี นางสาวอริสรา  ลุนสแกวงค์ ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงศ์  ไชยเชษฐ์ ประธานสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวแสดงความยินดี

การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้

รูปแบบ เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นของแต่ละคน ที่มีความเป็นไทยและสากลร่วมสมัย และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 56 ผลงาน จากนักศึกษาจำนวน 20 คน และผลงานร่วมแสดงของอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา 5 ท่าน จำนวน 5 ผลงาน และผลงานศิลปินรับเชิญ 3 ท่าน จำนวน 3 ผลงาน รวมผลงานทั้งสิ้น 64 ผลงาน (เป็นงานจิตรกรรมจำนวน 56 ผลงาน ผลงานสื่อผสม 2 ผลงาน และผลงานภาพพิมพ์จำนวน 6 ผลงาน)

………………………………………………..

ครูสมควร  ศรีโยธา  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน