คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ดังลิงค์นี้ คู่มือ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน online2

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย สิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ดังลิงค์นี้  คู่มือ บุคคล online_2

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ดังลิงค์นี้ คู่มือ องค์กรวิชาชีพ online_2