การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 4 /2567

วันที่ 28 มีนาคม  2567 นายประชาคม จันทรชิต ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 /2567 ผ่านระบบ Z00m Cloud Meeting ณ จุดส่งสัญญาณห้องประชุมธราดล โดยนายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเสนอเพื่อพิจารณาจำนวน  4 วาระ ดังนี้

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

4.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

4.3 ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

4.4 ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567