2 นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู รับรางวัล “คนดีศรีเมืองเลย”

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายดิเรก ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายปัญญา บัวใหญ่รักษา และนายวุฒิศักดิ์  กรมทอง ครูโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน คือ นายกิตติศักดิ์ น้อยพูล และนายศุภชัย  สระทองบ้อง เข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13-25 ปี โดยมีนายบุญเติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย และ ดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เข้าร่วมแสดงความยินดี

รางวัล “คนดีศรีเมืองเลย” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และกระทำความดีคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่าง และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเลย ได้คัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัล “คนดีศรีเมืองเลย” จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13-25 ปี) จำนวน 3 คน คือ นายสหัสววรรษ  สมศรีนวล นายกิตติศักดิ์ น้อยพูล และนายศุภชัย สระทองบ้อง และประเภทประชาชน จำนวน 3 คน คือ นายวิชัย พิมพ์ศรี นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี และนายปริญญา ศรีสมัย

………………………………………………………

ครูสมควร ศรีโยธา  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน