สพป.ภูเก็ต รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากคณะกรรมการ (Coaching Team)

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตรับการประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของคณะกรรมการ (Coaching Team) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฎิบัติงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางชุลีกร ทองด้วงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานคณะกรรมการ ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กรรมการ นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กรรมการและเลขานุการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต