สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (สำหรับครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก)

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (สำหรับครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่สอนไม่ตรงวิชาเอกในด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ครูที่ไม่จบวิชาเอกคณิตศาสตร์ และได้ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๕๒ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์การเรียน KRUSO Happiness Learning CENTER จำนวน ๒ ท่าน คือ นายยอดหทัย รีศรีคำ นางสาวบุญญรัตน์ ฉลาด และนายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒