ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พิจารณาถึงผลดีผลเสียและประโยชน์ที่โรงเรียนจะพึงได้รับ ภาระผูกพันในครุภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความคุ้มค่าในการใช้งานและการซ่อมบำรุง ก่อนรับโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสพฐ.ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของโรงเรียนในสังกัดที่มีลักษณะคงอยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และแจ้งไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ เพื่อดำเนินการมอบโอนครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215 (3) โดยมี นางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์, นายไกยูล เกษสุพรรณ์ และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามหมอก ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1//ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน