สพม.สงขลา สตูล พิธีรับประทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีรับประทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานพระบรมราชานุมัติใช้นามโรงเรียน และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภิกาโรงเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

#โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา