สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรรู้เชิงรุก (Active learning)

โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน”

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรรู้เชิงรุก (Active learning)โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน” โดยมีนางจันทณา ช่วยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอน จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงา วิทยายน