โรงเรียนสาครพิทยาคาร ร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 1-2 เมษายน 2567 ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร มอบหมายให้ นายนพดล ผลไชย นายวิโรจน์ หนูเจริญ นายมาลิค เส็นสามารถ นางสาวจีรภา จันทร์มนตรี นางสาวดรุณี ลายู ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวฝาริดา กุลโรจนสิริ และนางสาวพิกุล เถาถวิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ ระดับชั้นม.1 และม.4 จากโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการฝึกฝน พัฒนาทักษะ และสมรรถนะตามหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงเรียนสาครพิทยาคาร