สพป.พัทลุง เขต 2 จัดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ รวยดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางประไพ สมัครพงษ์ , นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ ศึกษานิเทศก์ และนางสาววาสนา สุวรรโณ นักจัดการงานทั่วไป ออกเยี่ยมการจัดกิจกรรมค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภราดร ชนะสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านนความเป็นเลิศ ความถนัดและฝึกทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ จำนวน 30 คน