สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุดพิขญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (ประธานเครือข่าย) ครั้งที่ 1/2567 ผู้เข้าประชุมดังนี้ นายสมัคร โสระมรรค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) นายจักพงศ์ มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่ นางสาวนิภา นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) จำสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง นายสมควร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโก นายศักดิ์ดา บุรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ นางปนิดา สะอาดยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ และ นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประชุมผ่านระบบออนไลน์