หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดอบรมหลักสูตรแพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On-demand

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดการอบรมหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand  โดยในวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ให้โอวาท และให้กำลังใจในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์

          การอบรมหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (digital Platform for Supervisor) ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีความสนใจพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500 คน

          เป้าหมายการอบรม มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการศึกษา เพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ เชื่อมโยงการนิเทศสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลาในการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เมษายน 2567 รวม 28 วัน แบ่งเนื้อหาเป็น 4 หน่วยประกอบด้วยการใช้งานเบื้องต้น Google workspace for Education ภายใต้โดเมนเนม www.esdc.go.th  การสร้างปฏิทินการนิเทศด้วย Google Calendar การนิเทศวิถีใหม่ ด้วย Google Meet และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศวิถีใหม่ ด้วย Google Drive