พิจารณาผลงาน รางวัล ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานและรางวัล  ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการจัดสรรเงินเดือนข้าราชการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓ เมษาย ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานและรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการจัดสรรเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และรางวัลที่เกิดจาการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยเป็นผลงาน และรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา ผลงาน รางวัลที่เกิดกับนักเรียน ผลงานและรางวัลของครูที่ได้รับรางวัลระดับภาคขึ้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล) ร่วมประชุมด้วย