กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

การประชุมคณะอนุกรรมการป้อกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น ๕ อาคาร ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ทำการประเมิน ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

นิทรรศการ Open House บางบ่อ ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภภิพัฒน์รังสรรค์)

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Open House บางบ่อ ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) พร้อมเยี่ยมชมการแสดงความสามารถของนักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ นิทรรศการ นายสุชาติ ศรีหานารถ ผอ.โรงเรียนวัดบางบ่อ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ ๑ นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภภิพัฒน์รังสรรค์) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ​๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตวิญญาณความเป็นครู” เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับราชการแก่ครูผู้ช่วยในการปฏิบัติราชการสืบไป ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๗

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ — นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. อนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและที่จะใช้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๕ อัตรา

๒. อนุมัติดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ อัตรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว ณ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย
“๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๒๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

รัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายภานุ เลิศปัญญาชน นิติกรปฏิบัติการ และ

นายวชิรวิชญ์ พิสิทธนนกุลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานวางพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ จากนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ