สพป.ระยอง เขต ๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) โดยมี นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง ผู้บริหารโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาการศึกษาภาคบังคับในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๑๗ โรงเรียน และนายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ เป็นแนวทางการส่งเสริม สร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพ สอดคล้องกับตนเอง ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง