สพป.กระบี่ อนุมัติหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 19 เรื่อง เพื่อใช้เป็นกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

               /////นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เป็นประธานคณะกรรมการประชุมพิจารณาหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 19 เรื่อง ได้แก่ 1.กระบี่เมืองน่าอยู่  2.ย้อนรอยเมืองกระบี่  3.การปกครองของกระบี่  4.สังคมกระบี่บ้านเรา  5.ร่องรอยทางประวัติศาสตร์  6.เชิดชูถิ่นแดนดินประเพณี  7.เศรษฐกิจเนรมิตเมือง  8.วัฒนธรรมนำชีวิต  9.พลเมือง วีรชน และบุคคลสำคัญ  10.สืบสานงานศิลป์  11.มนต์เสน่ห์แห่งแดนใต้  12.กระบี่เมืองศิลปะ  13.วรรณกรรมท้องถิ่นแดนดินกระบี่  14.สืบสานภูมิปัญญา  15.ทรัพย์ในดินสินในน้ำนามกระบี่  16.ชื่อบ้านฉันนั้นนามโรงเรียน  17.โครงงานฐานอาชีพ  18.โรคอุบัติใหม่ในจังหวัดกระบี่  และ 19.ทะเลและมหาสมุทร  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ดำเนินการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ทั้ง 19  เรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  พร้อมทั้งปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ที่มุ่งเน้นกระจายอำนาจทางการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 

               นายสมชาติ ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น เกิดความรัก ความผูกพัน มีเจตคติที่ดี และภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตนเอง นำสิ่งดีงามที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง สังคม และดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องและสมกับคำว่า “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชาติต่อไป ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติให้ประกาศใช้หลักสูตรท้องถิ่น ไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567