ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์สอบเชียงใหม่

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ที่ปรึกษาประจำศูนย์สอบเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1)ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2-6 ผอ.สพม.เชียงใหม่ กรรมการและคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ.2567 (ส่วนภูมิภาค) ศูนย์สอบเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัด ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้การดำเนินการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 6 สนามสอบ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 864 ราย 2.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1,406 ราย 3.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2,433 ราย 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1,131 ราย 5.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1,010 ราย 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่  889 ราย รวมผู้มีสิทธิสอบศูนย์สอบเชียงใหม่ จำนวน  7,733 ราย

ตามที่ สพฐ.ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. พ.ศ.2567 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 13 สายงาน 68 อัตรา โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซต์ https://obec38.jobthaigov.com โดยมีผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (10 ตำแหน่ง) จำนวน 69,446 ราย และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (3 ตำแหน่ง) จำนวน 6,761 ราย รวมผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 76,207 ราย และกำหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ณ สนามสอบแข่งขันประจำ 8 ศูนย์สอบ