นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 .ค.(2)

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัด ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567 (ส่วนภูมิภาค) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่มี จำนวน 6 สนามสอบ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 864 ราย 2.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1,406 ราย 3.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2,433 ราย 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1,131 ราย 5.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1,010 ราย 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 889 ราย รวมผู้มีสิทธิสอบศูนย์สอบเชียงใหม่ จำนวน 7,733 ราย