สพม.เชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีคุณภาพสู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 เมษายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีคุณภาพสู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ได้มอบนโยบายและชื่นชมในการดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล ตามประเด็นดังนี้

1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. การส่งผลการเรียน GPAX ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ และนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น

4. การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ ผลการประเมินโปรแกรมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment: PISA)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล โดย ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และ ดร.ปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของงานวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้วางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษา 2567 ต่อไป