สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. **ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 **ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางจันจิรา ศรีจันทร์ นายสมัตร โสระมรรค นายรัชพงศ์ คงนวมาก รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ.รร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผอ.รร.อนุบาลราชบุรี นายจักพงศ์ มัตสยะวนิชกูล ผอ.รร.วัดบางลี่ นางสาวนิภา นาคสิงห์ ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) นายวัลลภ เหวันต์ ผอ.รร.บ้านจอมบึง นายสมควร รุ่งเรือง ผอ.รร.วัดด่านทับตะโก นายศักดิ์ดา บุรีงาม ผอ.รร.ชุมชนบ้านบ่อ นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผอ.รร.ประชาพัฒนาวิทย์ นายประยงค์ ยงค์อำนวย ครู รร.บ้านจอมบึง นางสาวสุวรรณา ชุมนาค ครู รร.วัดป่ไก่(ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวปณิตา ศิลารักษ์ ครู รร.บ้านหนองขาม นางลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิ ครู รร.วัดหนองพันจันทร์ นายคำรณ สะอาด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนิดา สะอาดยวง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่

**ณ ห้องประชุมพุดพิชญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1