สพม.19 สพฐ. ร่วมกับ สสวท.อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีคลิป)

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบเข็มสะเต็มแก่ครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย

https://www.youtube.com/watch?v=H5beoBjGpdE&feature=youtu.be

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา ประจำจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ และโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นหนึ่งในสองศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาในสังกัด สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) นอกเหนือจากศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 226 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

“ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม มีครูเข้าร่วมอบรมรุ่นละ 60 คน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562  และหลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาและครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลและเพื่อยกระดับคุณภาพครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจและมีสื่อชุดการอบรมสามารถนำไปใช้พัฒนาสะเต็มศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงได้จัดพิธีมอบเข็มสะเต็มให้กับครูพี่เลี้ยง และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน ในครั้งนี้ด้วย” นายธวัช กล่าว

……………………………………..

ขอขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก ครูสุพัตรา ไชยจันหอม และครูพิทยา พรหมปัญญา เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2765737193453009

หมายเหตุ : รายชื่อผู้รับเข็มสะเต็ม

1.นายธวัธ มูลเมือง ประธานศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.225 โรงเรียนเลยพิทยาคม

 1. นายองอาจ เกตะวันดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. นายสุรชัย กัลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. นางสุพัตรา ไชยจันหอม หัวหน้าครูพี่เลี้ยง
 5. นางสาวพัชนี พินธุวัน ครูพี่เลี้ยง
 6. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ ครูพี่เลี้ยง
 7. นายกีรติ มูลเมือง ครูพี่เลี้ยง
 8. นางสาวอัจราพร กันหาอาจ ครูพี่เลี้ยง

หมายเหตุ : รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานรับเกียรติบัตร

 1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์
 2. นายนราธิป เจียมสงวน
 3. นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์
 4. นายนิกร สุรนาทชยานันท์
 5. นายวัชระ สิงห์สถิต
 6. นางพนิดา กุลทียนประดิษฐ์
 7. นายปนิก สิทธิ
 8. นางปริยามญชุ์ สรรพการ
 9. นางสาวจีระนันท์ สาพรหม
 10. นางจุฑารัตน์ นาคะรังษี
 11. นางสาวปรียาดา เพชรเวียง
 12. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย
 13. นายภัทร สุขผุย
 14. นายพัสกร กมลรัตน์
 15. นางสาวนภาพร คำเชียง
 16. นายธนากร กองกูล
 17. นางสาวจันทร์สุดา แสงโสดา
 18. นายสันติชัย ปีทาลาด
 19. นายพิทยา พรหมปัญญา
 20. นางสาวปูริตา จั่นทอง
 21. นางสาวณัฐพร สิงห์มณี
 22. นายจุลดิศ คำหว่าน
 23. นายนัฐพงษ์ แก้วไชยะ
 24. นางสาวนุชจรี ดาวงษา
 25. นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรถคะ

……………………………….