สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น Quick Win ของ สพฐ.

           วันที่ 11 เมษายน 2567 นางนภาพร  พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win

           โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ของนโยบายเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามบริบทของพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่ตนเอง ส่งผลให้นโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน