สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรมอบนโยบาย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตนต่อผู้มาขอรับบริการอย่างเต็มใจ เท่าเทียมกัน คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตนต่อผู้มาขอรับบริการอย่างเต็มใจ เท่าเทียมกันทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) บุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑