เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เยี่ยมใต้ ตรวจสภาพอาคารเรียนชำรุด เน้นย้ำดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานเสมอ

วันที่ 12 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสภาพอาคารชำรุด โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญและห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาคารเหล่านี้ย่อมมีการชำรุดทรุดโทรม ต้องได้รับการตรวจสอบ ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้การได้ดีและปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ดำเนินการตามมาตรการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน กรณีการชำรุดมีผลกระทบต่อโครงสร้าง ให้จัดหาวิศวกรโยธาผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ดำเนินการสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบรูปรายการ วิธีการซ่อมแซม พร้อมทั้งจัดทำประมาณราคาเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป กรณีการชำรุดไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ให้สำรวจความเสียหายและจัดทำแบบรูปหรือรายการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมประมาณราคาเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป

“ขอเน้นย้ำ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ขอให้กำชับสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบสภาพอาคารเรียนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งในภายหลัง หากเกิดเหตุความเสียหายแก่ทางราชการขึ้นและพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เน้นย้ำกันในวันนี้ จะถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลย มีความบกพร่องในหน้าที่ และจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบฯ ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อนร่วมเดินทางอำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ พร้อมมอบกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยความเข้มแข็ง และขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้อุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยดี